Stipendier & fonder

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten. Prissumman är 30.000:-
MTFs pris för goda medicintekniska bedrifter_2017

 

 

Bildades 2009 och stödjer, via stipendier samt anslag goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras.

Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Ansökan skall innefatta en meritförteckning för sökande samt en klart beskriven plan med tillhörande budget för projektet. Avser ansökan delfinansiering av ett projekt, skall även övriga finansiärer samt respektive beviljade belopp redovisas. Ansökan för innevarande år skall vara MTF:s Kansli tillhanda senast 31 maj.

Stadgarna 

Jacobsson Öbergs fond infobladl

Adress:
MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM
E-post: MTF@karolinska.sll.se

En resurs för ALLA medlemmar
År 1989 inrättades en rese- och stipendiefond som sedan 2011 förvaltas av MTF.
Medlemmar i föreningen har möjlighet att söka bidrag för studieresor, resor till konferenser, forskningsresor och liknande.

Ansökan görs på särskild blankett som skickas till MTF:s Kansli.
Den bedöms sedan av MTF:s styrelse som beviljar eller avslår ansökan. Eventuellt kan ett beviljande medföra vissa villkor.

Fondens ändamål är:

  • Kunna lämna resebidrag till personer som är medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik.
  • Främja forskning och verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik för personer verksamma inom vård och akademi.

Bidrag från stiftelsen beviljas av dess styrelse efter därom gjord skriftlig ansökan.

Stadgar Rese och stipendiefonden

Ansökan-rese-stipendiefonden

Adress:
MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM
E-post: MTF@karolinska.sll.se

Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.
Priset delades ut första gången 1966.

Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet och styrelsen för Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) föreslår pristagare. Priset delas ut årligen vid MTF:s förhandlingar vid Läkaresällskapets Riksstämma. Prisbeloppet är ca 31 000 kr.

Förslag till mottagare (CV samt motivering) av Erna Ebelings pris skall lämnas till  priskommittén som för närvarande består av:
Per Ask (peras@imt.liu.se) Ordförande
Kerstin Ramser (kerstin.ramser@ltu.se)
Kaj Lindecrantz (KajLi@kth.se)

Förslagen skall lämnas senast 15 september.
Tidigare inlämnade förslag till pristagare kvarstår men skicka som förslagsställare gärna in väsentlig ny information som har tillkommit.
Pristagare Erna Ebelingpriset
Historik om Erna Ebeling
Reglemente