MTF pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård tilldelas Jessica Ylvén

Jessica får priset med följande motivering:

Jessica har en gedigen kunskap kring de medicintekniska regelverken och hon har kontinuerligt och på ett pedagogiskt sätt delat med sig av sin erfarenhet. Detta har varit till gagn för hela den medicintekniska professionen.

Jessica har också genomfört en omfattande kartläggning inom Västra Götalandsregionen (VGR) där området riskhantering av system med IT-beroende MTP beskrivits med utgångspunkt från lagstiftning och övrigt medicintekniskt regelverk samt tillämpbara standarder och Västra Götalandsregionens organisation och styrande processer.

Under flera år var Jessica också engagerad i MTF:s kursråd och utvecklade många nya utbildningar för medicintekniska ingenjörer verksamma på landets sjukhus. Hon har också varit gruppledare för LfMT:s säkerhetsnätverk under perioden 2014-2018 samt engagerad styrelsemedlem i Reidar under ca 12 år.

Jessica har genom sin djupa kunskap och pedagogiska kompetens höjt kunskapsnivån inom bl.a. medicintekniska regelverk och därmed bidragit till att öka patientsäkerheten. Hennes stora engagemang inspirerar andra att engagera sig inom dessa viktiga områden.

Erna Ebelings pris 2021 tilldelas Professor Anders Persson vid Linköpings universitet för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) tilldelas Erna Ebelings pris 2021 och belönas med 35 000 kronor.

Anders Persson belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Han har även initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid Linköpings universitet.

Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021 och delas ut av Svensk medicinteknisk förening.

Om Erna Ebelings pris
Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente 1960, har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Ordförandebrev oktober

Hej alla medlemmar i MTF!

Tre år som ordförande i MTF.
Vilken ära och vilken resa det blev! När det ordinarie två åren började var visionen att få åstadkomma något för er medlemmar genom:

  • Att medverka till att tekniken kommer patienten till nytta
  • Utbildning till ingenjörerna som är anpassad efter dagens behov
  • Standardisering för att öka patientsäkerhet

Visst har utmaningarna ändrats en hel del på vägen men trots det måste jag erkänna att MTF fått möjlighet att medverka till att tekniken kommer patienten till nytta i större utsträckning än jag trodde var möjligt. Pandemin har medfört sorg för nära och kära som drabbats. Samtidigt har vi också gjort en fantastisk utvecklingsresa för patienter att med teknikens hjälp kunna möta vården på distans med appar, mobiltelefoner, surfplattor och datorer och inloggning på 1177.  Vem trodde att så många kunde mötas via video på så kort tid? Vilken enorm kraft vi upplevt i att ha ett gemensamt mål att bekämpa denna pandemi-fiende. På några få veckor ställde vårdmaskinen om och vi ingenjörer fick bidra med vår tekniska kompetens genom att bygga fler IVA-platser och flytta runt efterfrågad medicinteknisk utrustning för att kunna vårda våra akut sjuka pandemipatienter. MTF hade förmånen att föra en tät dialog med Swedish Medtech som ledde till att leverantörerna kunde få en inblick i hur medicintekniska produkter på bästa sätt kunde fördelas inom vården när nöden var som störst. Utan leveranser av näringslivets medicintekniska utrustning hade vi inte kunnat åstadkomma den vård vi ställde om till.

Utbildningsbehovet inom medicinteknisk säkerhet är den utbildning som ständigt efterfrågas och till det har det nya regelverket adderats. Uppskattade nya kursutbud under de senaste tre åren har varit projektutbildning och MDR.

MTF svarar på remisser från SIS, SLS och andra organisationer när vi hittar någon som kan lämna ett svar för vårt ställningstagande. Detta viktiga arbete gör vi kontinuerligt. Vill du som medlem vara delaktig i att lämna svar för MTFs räkning så tar vi gärna emot dina synpunkter. Kontakta då remissansvarig i styrelsen.

MT-dagarna 2021
MT-dagarna 2021 bjuder på ett nytt koncept som skickar oss tillbaka till tiden då SIMS var ett hett dataspel. Efter att ha fått ett smakprov på den digitala utställningen blev jag imponerad över vad vi kan göra för att mötas i en digital värld. Besök gärna den digitala utställningen där du kan haka på en initiativtagande kompis som letar föredrag och posters eller lyssna på leverantörer som visar upp sina senaste alster. Eller varför inte skapa din egen Avatar. 😊

Stort grattis till Professor Anders Persson vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköpings Universitet som tilldelas Erna Ebelings pris! Lyssna gärna på Anders föredrag innan lunch den 5 okt.

Vi ses på digitala Medicinteknikdagarna 2021!

Stort tack till alla medlemmar och styrelsen för berikande år!

Git

Tack till Ann Wadner Englund för arbetet på kansliet!

Ann Wadner Englund har via Karolinska Universitetssjukhuset skött MTFs kansli under 18 år på ett utomordentligt sätt och varit ett värdefullt stöd till styrelsen.

Vi tackar Ann med ett unikt diplom från certifieringskommittén och intyg som Medicinteknisk föreningskanslist.

Föreningen önskar dig lycka till med dina nya utmaningar inom Medicinskt teknik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen MTF

Fokusgrupp – Vetenskap och internationellt nätverkande

SYFTE

Fokusgruppen skall blicka framåt och peka ut vilka internationella trender som finns på området, föreslå strategier för hur MTF kan arbeta för att stärka svenska medicinteknisk forskning, föra dialog med beslutsfattare och delta i den forskningspolitiska debatten, föra ut kunskap om medicinteknisk forskning till samhället, och inspirera unga människor till medicinteknisk forskning.

MÅL 2021/22

Ett nytt vetenskapligt råd med fem unga framstående medicintekniska forskare verksamma i Sverige kommer bildas under 2021. Fokusgruppens medlemmar kommer delta i olika internationella konferenser under 2022 och informera MTFs medlemmar om nya forskningsrön och trender. MTF ansöker tillsammans med Svenska Sjukhusfysikerförbundet för att Sverige skall stå som värd för världskongressen i medicinsk teknik och fysik 2028.

Fokusgrupp – Medicinteknikdagarna

Medlemmar: Neda Haj-Hosseini (Sammankallande),
Nina Sundström, Ingalill Karlsson, Fredrik Nikolajeff

Syfte

Syftet med fokusgruppen är att utveckla Medicinteknikdagarna strategiskt samt förbättra administrativa rutiner för att utöka deltagande på konferensen och behålla MTD som en samlingsplats för alla intressenter av medicinteknik.

Mål för 2021/22

  • Uppdatera kokboken kontinuerlig
  • Förbättra rutiner för ansvar och beslut mellan MTF och värdorganisation
  • Använda mer engelska i konferensen och annonserna för att vara attraktivt för internationella forskare främst verksamma inom Sverige.
  • Attrahera fler deltagare och utställare

Hur ser branschens ledande aktörer på hur Sveriges ska förstärka äldreomsorgen?

Den 17 juni lanserades informationssatsningen Framtidens Sjukhus vars syfte var att lyfta de problem och möjligheter som finns inom den svenska sjukvården idag. I satsningen lyft bland annat frågor kring hur vi ska bygga framtidens sjukhus, hur de nya medicinska regelverken påverkar branschen samt hur vi ska ta tillvara på den digitala utvecklingen.

Läs mer här

FOKUSGRUPP – Kommunikation

Medlemmar: Maziar Gharaei, Git Eliasson, Neda Haj-Hosseini, Philip de Geer, Ellinor Schmidt

Syfte
Gruppen ska utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTFs medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.

 
Mål 2021/22
* Utveckla former för hur gruppen ska arbeta.
* Skapa en rutin för vilken information som ska distribueras när och i vilka plattformar.
* Ta fram årsplan för utskick från fokusgruppernas aktiviteter
* Aktivt delta i framtagning av MT podden
* Ta fram material till digitala och fysiska event
* Uppdatera och distribuera den digitala broschyren