Röntgenveckan 2021 hålls den 7-8 september

Röntgenveckan 2021 kommer vara digital och hålls den 7-8 september. Vi som jobbar med teknikprogrammet har planerat in tre korta utbildningstillfällen på vardera 80 minuter som kan vara intressanta även för dem som inte arbetar med röntgenteknik. Det är korta utbildningstillfällen som är en bra grund för tekniker och ingenjörer som jobbar med MT men som kanske inte jobbar med detta dagligen.

Utbildningstillfällena är:
”Ultraljud – grunderna” som kommer ha en teknisk och en klinisk del
”Att deltaga i byggprojekt”
”Att deltaga i upphandlingar”

Mer information om programpunkter och anmälan finns på www.rontgenveckan.se

Hoppas vi ses digitalt i september!

Maria Wirenstedt, MTF´s kursråd
Roland Eriksson, Medicinsk Teknik, Örebro
David Seipel, Medicinsk Teknik, Örebro

 

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man i en lagrådsremiss föreslår att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation och gränsöverskridande handel, samt garantera patientsäkerheten. Förslagen innebär bland annat att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ersättas med en ny lag.
Läs hela pressmeddelandet

Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister

Medicinteknisk produktspecialist arbetar i anslutning till operationsverksamhet på sjukhus. Rollen är speciell och det finns en hel del lagar och regler som man behöver känna till. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet och kunskap kring centrala ämnen som upphandling och samverkan. Efter kursen har du en större inblick i såväl skrivna som oskrivna regler som gäller när du deltar i sjukhusens operations- och labverksamhet. Kursen är utvecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech 
Läs mer 

MDR-IVDR

Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter har sammanförts till en enda lagstiftnings förordning om medicintekniska produkter MDR. Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik IVDR.

I anpassningen till det nya regelverket kommer de att gälla parallellt med den tidigare lagstiftningen under en period på 3 för MDR respektive 5 år för IVDR.


Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)
Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR)

Information om det nya regelverket hittas på Läkemedelsverkets hemsida 

Upphandling
Upphandlingarna regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Denna lag bygger på EU-direktiv och trädde i Sverige i kraft 2017. Mer information om upphandlingslagstiftningen finns på Upphandlingsmyndigheten

Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Bland bolagen som i dagarna går ut till sina medarbetare med den här förfrågan finns bland andra SAS, SAAB, Tre, Ericsson och Telia.

De personer som anmäler ett intresse ör att stödja vården på Karolinska och har rätt profil,  får sina uppgifter förmedlade till HR- avdelningen och till verksamhetsansvariga inom intensivvården som avgör var de på bästa sätt kan stötta sjukhuset.

Karin Braatz, till vardags skadereglerare på Folksam, har anmält sig för att hjälpa till.
– Jag är utbildad anestesisjuksköterska i grunden och har kvar min legitimation, men jobbar idag med medicinska bedömningar av skador hos Folksam. Nu vill jag göra mitt för att hjälpa till och göra en insats under några veckor i de här tiderna och är tacksam att min arbetsgivare gör det möjligt för mig att gå in och stötta vården.

Fredrik Hillelson, VD på Novare, ligger bakom initiativet Beredskapslyftet. Under våren 2020 tog de initiativ till en utbildning i intensivvård för tillfälligt permitterad kabinpersonal.

– Om vi bara får en person som kan gå ut och avlasta en sjuksköterska på ett pass är jag nöjd. Det här är en möjlighet för både näringslivet i stort och enskilda individer att göra en insats för samhället i dessa extraordinära tider. Vi har en skyldighet att ställa upp, precis som vården har ställt upp för oss sedan mars 2020. Nu är vårdens sak vår, säger han.

Beredskapslyftets initiativ sker till en början i Region Stockholm men kan komma att utökas till andra regioner om behov uppstår. 
Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Beredskapslyftet mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. Beredskapslyftet startade i mars 2020 av Fredrik Hillelson på Novare, Oscar Stege Unger på Wallenberg Foundations och Johanna Adami på Sophiahemmet Högskola. 
Läs mer på www.novare.se/beredskapslyftet 

Löpt ut: Inspelningar till MTD2020

Inspelningar till de digitala medicinteknikdagarna 2020 är nu tillgängliga. För att kunna ta del av det inspelade materialet från webinariet ber vi dig att anmäla ditt intresse för inspelningar. Ett automatisk mail med en weblänk kommer att sändas till din email efter anmälan. Du behöver inte ha varit registrerat i MTD2020 för att få länk till inspelningar.

Du som var anmäld till de digitala medicinteknikdagarna 2020 kommer att få mailet automatiskt.

Länk till registrering

MTF priset för 2020

MTF priset delas ut av MTF för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård. Årets pristagare är Sune Larsson, FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset

            Motivering:
Sune har under mer än 30 år oavbrutet arbetat för att möjliggöra att nya medicintekniska lösningar

kan utvecklas i nära samverkan mellan akademi, industri och sjukvård, samt att dessa lösningar kan implementeras på ett säkert och effektivt sätt i sjukvården.
Sune har bl.a. innehaft styrelseposter i Uppsala Berzelii Centrum för Neurodiagnostik,
Medtech4Health, Uppsala Medtech Science & Innovation samt Kliniska Studier Sverige.
Sune har även varit en starkt bidragande faktor till att Uppsala universitet nyligen inrättat ett nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik, där ett flertal MT-avdelningar vid olika sjukhus i
Uppsala-Örebro sjukhusregion erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenterna.
Sune har även varit drivande i att inrätta en regional enhet för innovationer inom sjukvården,
Region Uppsala Innovation, först som en testbädd vid Akademiska sjukhuset och därefter med ett
bredare uppdrag för att nya medicintekniska innovationer skall kunna nå ut till hela den regionala
sjukvården, inklusive primärvården.
MTF vill hedra Sune för en livslång gärning att stödja framtagandet av nya medicintekniska
lösningar i syfte att ständigt förbättra sjukvården och skapa patientnytta.
MTF priset

Erna Ebelings pris 2020

Erna Ebelings pris för 2020 tilldelas Professor Kaj Lindecrantz och Professor Bengt Arne Sjöqvist.
Motiveringen lyder:
“För deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Speciellt uppmärksammas att de var internationella pionjärer inom telemedicin och att de var de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är också ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.”  
Läs mer om pristagarna här

MT-podden

Podden har tagits fram i ett projekt med medel från MTF, i syfte att sprida kunskap och information hos alla medicintekniker, ingenjörer och intresserade!
Nu finns ett avsnitt som heter Elsäkerhet-vår tolkning av IEC 606001-utgåva 3

Länk till MT-podden

Förslag på distanskurser?

Under rådande omständigheter har kursrådet ställt om och planerar nu för fler distanskurser under hösten. Många av oss uppskattar fysiska kurser då man förutom utbildningen får chans att träffa nya kollegor och kontakter, nätverka och diskutera. Men utbildning på distans har den fördelen att man slipper resandet och några dagars frånvaro, kostnaden blir lägre och det blir därför enklare att motivera en kursplats. För att kunna erbjuda fortsatt intressanta kurser vill vi i kursrådet gärna veta vilka utbildningar du skulle vara intresserad av i digital form. Vi tar därför tacksamt emot förslag på denna länk.

Socialstyrelsens roll och arbete med anledning av covid-19

Vårt uppdrag: Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel om kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.
Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.
Läs mer om nedan
– Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella lägesrapport 16 september
– Socialstyrelsen Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19
– Andra myndigheters information om covid-19

Beslut har fattats om fördröjd tillämpning av MDR

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslut att skjuta fram tillämpning ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april.
Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna. Läkemedelsverket återkommer med mer information när beslutets fullständiga lydelse publicerats.

Läs mer

Klinisk prövning kan genomföras för att få fram kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Kliniska prövningar bör genomföras i enlighet med god klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP), som beskrivs i den internationella standarden ISO 14155:2011 Klinisk prövning av medicintekniska produkter – god klinisk praxis. Revidering av standarden pågår och inom kort kommer en ny version att publiceras. Läkemedelsverket rekommenderar att man använder sig av den senast publicerade versionen av standarden.
Standarden täcker upp hela processen med kliniska prövningar av medicintekniska produkter från början till slut, dvs design, utförande, registrering och rapportering.

EU vill skjuta upp det nya regelverket

Coronakrisen gör att  EU diskuterar att skjuta upp införandet av det nya regelverket för medicintekniska produkter vilket skulle träda i kraft 26 maj. EU-kommissionen meddelade den 25 mars att tillämpningen av den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR) föreslås skjutas upp ett år.
Den nya förordningen för medicintekniska produkter antogs för tre år sedan, och formellt började den gälla 2017. Men medlemsländerna fick en övergångsperiod för att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Den 26 maj i år skulle det nya reglerna ha börjat gälla fullt ut.

MT-dagarna 2020 ställs in

Med anledning av den rådande situation har styrelsen för MTF beslutat att ställa in Medicinteknikdagarna 2020 i Malmö.

För närvarande arbetar vi med att ta fram planer för ett eventuellt ersättningsprogram 2020 och en plan för Medicinteknikdagarna 2021. Ersättningsprogrammet kommer troligen att bli i form av en digitalkonferens angående konsekvenserna av coronaepidemin ur ett medicintekniskt perspektiv. Har du erfarenheter du vill dela med dig av, kontakta ordförande i programkommittén Magnus Cinthio på e-postadress Magnus.Cinthio@bme.lth.se
Kommittéerna för MTD 2020 vill tacka alla som bidragit till programmet och planeringen under de gångna månader, vi är stolta över det stora arbetet som har lagts ner.

Fältsjukhsuet på Älvsjömässan

Mässan byggs om till fältsjukhus. Ca 600 vårdplatser har skapats.
På uppdrag av Region Stockholm har Locum tillsammans med vården, Försvarsmakten och Stockholmsmässan i Älvsjö  etablerat vårdplatser på Stockholmsmässan för behandling av covid-19-smittade personer. Locum har bidragit med projektledning av byggnationen samt specialistkompetens inom reservkraft, vvs, medicinska gaser och säkerhet.
Läs mer här och se bilder inifrån mässan.

EU-kommissionen skapar ett rescEU-lager för medicinsk utrustning

EU-kommissionen beslutade den 19 mars att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med sådan medicinsk utrustning som respiratorer och skyddsmasker för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin.

– Med vår första gemensamma europeiska reserv av akututrustning för sjukvården sätter vi EU:s solidaritet i verket, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det kommer att gynna alla EU-länder och hela den europeiska befolkningen. Att hjälpa varandra är enda vägen framåt.
Delar av lagret med medicinsk utrustning består av bland annat ventilatorer, personlig skyddsutrustning som återanvändbara masker, vacciner samt laboratorietillbehör.
Läs mer

Tillägg av MR-guidade biopsier hittade mer cancer

Användning av magnetkamera för att rikta biopsier mot misstänkta tumörer i prostatakörteln får stöd i en amerikansk studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. 
Detta skriver tidningen Dagerns Medicin i en artikel där Ola Bratt, professor i urologi, Göteborgs Universitet och ordförande i nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.  Länk till studie

Ordförandebrev mars

Ordförandebrev MTF mars 2020

Hej

Våren kommer snabbt på! Det knoppas på många håll i landet vilket känns lite märkligt då februari precis tagit slut. Men som med allt annat är det bara att anpassa sig efter utvecklingen och försöka ligga ett steg före, oavsett om det är väder eller teknik det handlar om.

MTF deltar varje år ut ett eget instiftat pris. Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén riktar in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Sista ansökningsdag är den 31 aug 2020.
Prissumman är 30.000:-
Ansök här: https://www.mtf.nu/stipendier-fonder/

MTF deltar i införandet av nya MDR i praktiken. Regeringen har utsett Socialstyrelsen som samordnare i frågan om vi ska tillåta re processing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter eller inte i Sverige. MTF deltar i ett första uppstartsmöte i början av mars. Hör gärna av dig om du har tankar som jag borde förmedla från föreningen.

Nu har du möjlighet att nominera någon hos dig till Medtech4health innovation award 2020. Har ni implementerat innovativ medicinteknik som lett till förbättring för patienter, vårdpersonalens arbetsmetoder eller annat? Nominera här: https://medtech4health.se/

SAMTIT har bjudit in ordföranden i MTF att moderera dag 2 i programmet. Detta tackar vi för! Ska bli jättespännande att få delta och fördjupa samarbetet den 6-8 maj på Malmömässan.

Hoppas vi ses där! Till anmälan: https://www.samtit.nu/

Vill även slå ett slag för våra kommande kurser:

-Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning, 1–2 april i Örebro

-Medicinska gassystemet som en medicinteknisk produkt, 27–28 april i Stockholm

-Patientsäkra IT-system, 4 maj i Göteborg

Git Eliasson

Ordförande i MTF

De nya samverkansreglerna

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
De nya reglerna gäller från 2020.
Läs mer Samverkansregler

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020

Förslag till mottagare av Erna Ebelings pris 2020 till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik (se www.mtf.nu)

Bland framstående tidiga pristagare kan nämnas Hellmuth Herz, Rune Elmqvist, Carl-Gunnar Engström och Henry Wallman.

Erna Ebelings pris 2019 gick till Professor Peter Thomsen, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet . Han tilldelas priset för framstående forskning inom området biomaterial. Forskningen har ett viktigt fokus på de biologiska processer som sker i gränsytan mellan implantat och celler och är mycket betydelsefull vid framtagningen av nya material för implantat. Thomsen uppmärksammas också för att ha byggt upp en stark forskningsinfrastruktur kring sitt område

Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet och styrelsen för Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) utser pristagare. Priset delas ut vid höstens Medicinteknikdagar. Förslag till person (CV samt motivering) som skall tilldelas priset skickas till någon av de undertecknade i priskommittén senast 20 mars.

Tidigare inlämnade förslag till pristagare kvarstår men skicka som förslagsställare gärna in väsentlig ny information som har tillkommit.

För priskommittén

Per Ask, ordf,      per.ask at liu.se

Maria Lindén,     maria.linden at mdh.se

Nina Sundström, nina.sundstrom at vll.se

 

NomineringErnaEbelingsPris2020

Medtech4Health Innovation award

Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn.
Vill du veta mer, läs här

Ordförandebrev januari

Hej,

Det är viktigt med återkoppling från patienter! Hur ska vi annars kunna bli bättre i teknikutvecklingen?

Satt på Sös akutmottagning en hel dag under höstlovet efter en dramatisk morgon som slutade med ambulansfärd tillsammans med en nära anhörig som plötsligt inte kunde stå, gå eller sitta utan att ramla omkull. Allt slutade väl trots att sambon har en lång rehabilitering framför sig för att bli 100% återställd. Måste få passa på att berömma läkaren som snabbt ställde 2 möjliga diagnoser med hjälp av en specialistkollega. Sköterskorna var inte många men jag upplevde att de hade full koll på patienterna som strömmade in under dagen.
Från 8 till 14 hinner man tänka på teknik också. Mina tankar handlade om information till patienter och anhöriga. Eller rättare sagt, hur ska vi korta tiden från ankomst till undersökningar och diagnos och från diagnos till behandling och från behandling till rehabilitering och hemgång?
Jag tror att information är en nyckel till framgång. Jag tror att spårbarhet med Real Time Location System (RTLS) är en av teknikerna som måste in i vårdverksamheterna. Som chef för Medicinsk teknik har jag haft möjlighet att prova systemet på en avdelning. Det gav positiva resultat, inte bara för att ingenjörerna direkt kunde se (på surfplatta eller mobiltelefon) i vilket rum utrustningen fanns utan också för att personalen snabbt kunde lokalisera den mobila ultraljudsutrustningen som lämnats i ett undersökningsrum och hemoglobinutrustningen som fått fötter.

Tänk vad vi skulle kunna göra med ett flygledartorn där alla patienter, all mobil teknisk utrustning, alla lediga fasta tekniska utrustningar och viktiga medicinska roller kunde kommuniceras och styras!

Ja, det är lätt att bli exalterad när man ser möjligheterna. Utmaningarna är många. Tänker t ex på det självklara i ekonomiska ramar och omognad i metoder för införande av ny teknik och vårt eget inbyggda motstånd när vi ska ändra invanda arbetssätt. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyckas införa ny teknik. Vården, forskningen och näringslivet behöver kroka arm för att nå ända fram till implementering och nytta för patienten.

Titta gärna på videon och inspireras av en installation på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland, USA: https://www.youtube.com/watch?v=PY4vw4LRw2U

Önskar er ett gott nytt 2019!

Git Eliasson