Årets MTF pris tilldelades Stig Wiinberg

mtfpris-stig-w-med-ordfUnder MT-dagarna i Örebro fick Stig Wiinberg motta MTF-priset. det är fösta gången som föreningen delar ut detta pris.

PRISMOTIVERING:

Stig har under de 40 år som han har arbetat som medicinteknisk ingenjör varit verksam inom många olika områden i sjukvårdens medicintekniska värld. Bland dessa områden kan nämnas forskning, utveckling, innovationsverksamhet till utbildning, metodutveckling, utformning av regelverk/anvisningar och behovsutvärdering, anskaffning, installation, användning, driftsunderhåll samt avveckling av medicintekniska metoder och produkter.
Sammantaget har detta ökat patientsäkerheten, fått tydliga tillämpningar i vården samt givit tydliga avtryck i den dagliga verksamheten inom såväl Region Skåne som nationellt.
Prissumman är 30.000 kr.

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

vinova-logoJapan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova.

Vad kan man söka för?
Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre.
Lovande projekt kan bjudas in att söka vidare stöd för test och demonstration av lösningen.
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till konsortier med företag, en eller flera forskningsorganisationer som universitet, högskolor eller industriforskningsinstitut samt andra relevanta aktörer.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Japan—Sweden-Academia-Industry-International-Collaboration-Program-on-Innovative-Solutions-Community-Design-and-Services-for-Elderly-People/

6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

novamedtechlogoUrvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis hjärtsviktsdiagnos och fallgolv inom äldreomsorgen.
Läs mer

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Stefan-LindgrenFullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga
för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering är en annan. Andra viktiga områden där SLS kan och bör bidra är det yrkeslivslånga lärandet samt arbetet för en ökad folkhälsa.

– Det är ofrånkomligt att man tänker på det ansvar det innebär att representera läkarprofessionen i så många olika frågor som Läkaresällskapet är engagerat i.
Samtidigt är möjligheten att påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård oerhört stimulerande, säger Stefan Lindgren om sitt nya uppdrag.

Ordförandebrev december

Caroline H 2015

Hej!

Så äntligen satte jag mig ner och skrev ihop ett ordförandebrev.

Mycket har hänt sedan sist. Bland annat följande:

  • 13-14 oktober ägde Medicinteknikdagarna (MTD) rum i Uppsala. Tack MT, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt Resia, sponsorerna/utställarna och alla deltagarna för givande dagar med intressanta föreläsningar, nätverkande mellan akademi/industri/sjukvård och god mat.
  • MTF:s årsmöte skedde under MTD. Tyvärr var det få som deltog.
  • Under hösten har en grundkurs i ultraljudsteknik och fysik hållits i Lund samt att kurserna ”Krav på Medicinska Informationssystem” och ”IEC60601-1 med fokus på elsäkerhetskraven” ägde rum dagen innan MTD.
  • Certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer har pågått sedan 1994. Runt 730 personer har certifierats under dessa 22 år. För att titta på vad certifieringen har inneburit, status för vår profession samt hur certifiering ska bedrivas framöver har en utredning startas under hösten med en arbetsgrupp bestående av MTF:s ordförande, Lf-MT:s ordförande, certifieringskommitténs ordförande samt representanter från certifieringskommittén. Avrapportering sker i april/maj 2016.
  • MTF har varit engagerade i skapandet av Medtech4Health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med start 2016 och finansierat av VINNOVA. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det ska leda till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. För att läsa mer se medtech4health.se.
  • Erna Ebelings pris 2015 tilldelades professor Göran Stemme. GRATTIS!

Under våren kommer följande att pågå:

  • Kursen ”Medicinteknisk säkerhet” går av stapeln 14-18 mars i Linköping.
  • ”Ulraljudsteknik och fysik” fortsättningskurs är planerad till 16-18 mars i Lund.

För mer information om kurser se www.mtf.nu.

En konvertering av MTF:s gamla medlemsregister till en nyare version har skett. Nästa steg kommer att bli att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka upp kollegor i landet samt administrera vissa delar av dina egna uppgifter via vår hemsida. Även viss dokumentation kommer att läggas under inloggningsdelen.

Tyvärr delades inte priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut i år heller. Jag hoppas på att ni alla funderar på vem som bör nomineras till detta pris under 2016.

Sist vill jag uppmana er till att ta fram er kalendrar och redan nu boka av att ni befinner er i Örebro den 5-6 oktober nästa år. Jag är stolt att få avsluta mitt ordförandeskap på hemmaplan under medicinteknikdagarna just i min hemstad Örebro.

Önskar er alla en mysig, snörik, stressfri GOD JUL och ett glatt, överraskande, stjärnklart GOTT NYTT ÅR. Väl mött 2016

Ordförande
Caroline Hagström

 

Erna Ebelings pris 2015 tilldelas Professor Göran Stemme

goran_stemmeStyrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) föreslår att Erna Ebelings pris för 2015 tilldelas Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan.

Stemme föreslås få priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation kring medicinska sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

Prisutdelningen sker 3 december på Riksstämman, Stockholm Waterfront, kl. 12.15-12.45.

Har du några exempel på praktikfall där statisk elektricitet har gett negativa effekter i vårdmiljön?

Nordiska ESD-rådet  består av ett 20-tal norska och svenska företag samlade i en intresseförening för att motverka skador av statisk elektricitet inom elektronikområdet.

Just nu jobbar vi med en mer generell handbok om hur man kan motverka ESD-skador och störningar på elektronisk utrustning, där vi försöker få med ett avsnitt som berör sjukhusmiljön med all modern elektronisk utrustning som finns.

Boken tar vi fram på uppdrag av SEK, så det är inga kommersiella intressen involverade. Vi ingår också som en teknisk kommitté för det Europeiska standardiseringsarbetet inom området statisk elektricitet.

Elektronikproduktion är en välkänd miljö för oss, men elektronik inom vården är vi ganska okunniga om.

Har ni några tips eller erfarenheter om hur statisk elektricitet har påverkat utrustning eller miljö inom vården?
Hör gärna av dig till ingemar.roth@combitech.se

Det bör också nämnas att det nu finns ett europeiskt standardförslag som är tänkt att reglera hur mycket uppladdningar det får finnas i sjukhusmiljö med avseende på att få en renare miljö, så inte partiklar fastnar på uppladdade ytor och försvårar rengöring, vilket är ytterligare en aspekt på hur statisk elektricitet kan påverka vardagen.

Hemsidan

Nu har vi skapat en ny hemsida!
Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer
att vara möjligt igen till hösten.
Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos. Ett viktigt resultat är att forskningen har resulterat i ett nytt framgångsrikt företag