Certifieringskommitté

MTF certifierar sedan 1993 ingenjörer och civilingenjörer som arbetar inom området medicinteknik. En av styrelsen utsedd certifieringskommitté utfärdar vid två tillfällen per år certifikat för Medicinska ingenjörer respektive Medicinska civilingenjörer enligt krav fastställda av MTF styrelse. Dessa krav finns beskrivna nedan.
Kursgivare kan också ansöka hos kommittén om att få kurs godkänd som certifieringsgrundande.
Se information om detta längre ned.

Vid frågor angående certifiering vänligen kontakta,  Björn Wändel

Ansökan om att bli certifierad görs på en särskild ansökningsblankett som skickas till MTF via adress nedan. Till ansökan bifogas vidimerade kopior på de dokument man vill åberopa. Med vidimering menas att varje enskild kopia är signerad av person som intygar överensstämmelse med originalet.
Ansökan ska omfatta dokumentation avseende :

 • Avlagd grundexamen
 • Utbildningar och kurser som den sökande själv vill åberopa som relevanta
 • Yrkeserfarenhet

Se komplett information för ansökan under “Krav för certifieringen”.

OBS! Alla kopior på handlingar som bifogas ansökan ska vara vidimerade enligt ovan.

Försändelse med ansökningshandlingarna ska vara poststämplad senast den 20:e februari respektive 20:e september för att kunna tas upp för beslut vid vår- respektive höstmöte i kommittén. De ansökningar som kommer in efter angivna datum behandlas vid nästkommande möte.
För att ansökan ska tas upp till behandling, ska ansökningsavgift vara inbetald, (se nedan).

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Ansökan certifiering

Ansökan Kursgivare

ADRESS FÖR ANSÖKAN

MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM

ANSÖKNINGSAVGIFT

Den som ansöker om certifiering ska till Bankgiro 438-5852 betala in 150 kr.
På talongen anges den sökandes namn, adress samt att inbetalningen avser certifieringsansökan. Ansökan tas endast upp till behandling i kommittén om ansökningsavgiften är erlagd.

CERTIFIKATAVGIFT

I samband med meddelande om godkänd certifieringsansökan, ska den sökande betala in en certifikatavgift om 300 kr till Bankgiro 438-5852 för att certifikatet ska skickas ut.
Betalningsuppdraget ska innefatta den sökandes namn, adress samt att inbetalningen avser certifikat.
Vid förlust av eller skada på tidigare utfärdat certifikat finns, efter inbetalning av ny certifikatavgift enligt ovan, möjlighet att få ett tidigare certifikat återutfärdat och sänt till angiven adress. Kontakta i detta fall MTF Kansli, mailto:mtf@karolinska.sll.se

MTF:s Certifieringskommitté beslutar om certifiering enligt två kategorier:

 • Medicinsk Ingenjör
 • Medicinsk Civilingenjör

För båda kategorierna gäller krav på:

 • Grundexamen
 • Kurser utöver grundexamen
 • Kvalificerad yrkeserfarenhet
 • Kraven på grundexamen är specifika för respektive kategori, medan övriga krav är gemensamma för samtliga sökande.

SPECIFIKA KRAV FÖR MEDICINSKA INGENJÖRER 

Grundläggande krav

Sökande ska ha avlagt ingenjörsexamen med minst 2-årig utbildning vid svensk högskola/universitet eller likvärdig examen från svensk eller utländsk högskola/universitet.
För gymnasieingenjör med examen t o m 1989 gäller övergångsbestämmelser samt för fackskoleingenjör kompletteringskrav enligt nedan.

Övergångsbestämmelser för Gymnasieingenjörer
För Gymnasieingenjörer med examen till och med 1989 är krav på kvalificerad yrkeserfarenhet utökad till 6 år. Alternativt kan ytterligare vidareutbildningskurser i medicintekniska eller tekniskt/naturvetenskapliga kurser om minst 10 kurspoäng ersätta de sista tre åren i yrkeserfarenheten om kommittén så bedömer.
Gymnasieingenjörer med examen 1990 t o m 1993 har samma krav som ovan samt krav på ytterligare högskolepoäng enligt följande, där examensår anges med tilläggspoäng beräknade enligt ECTS-systemet:

 • 1990+15hp
 • 1991+30hp
 • 1992+45hp
 • 1993+60hp

Kompletteringskrav för Fackskoleingenjörer
Ingenjörer med examen från fackskoleingenjörsutbildning ska komplettera sin grundutbildning för att kunna jämställas med gymnasieingenjör.
Komplettering skall ske i enlighet med högskoleförordningens regler för behörighet att studera vid universitet eller högskola. Det innebär följande:

 • Matematik motsvarande 3-årig linje NT
 • Fysik motsvarande 3-årig linje NT
 • Kemi motsvarande 3-årig linje NT eller 2 åk T
 • Svenska motsvarande 2-årigt gymnasium
 • Engelska motsvarande 2-årigt gymnasium

Mål med kompletteringen är att den sökande ska ha kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i sådan omfattning som fodras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna inom medicinsk teknik, samt att kunna hantera information på svenska och engelska på gymnasienivå.
Eftersom utbildningen sträcker sig långt bak i tiden med stora variationer kan kravnivån inte specificeras i detalj. Certifieringskommittén avgör från fall till fall om den sökandes kunskaper är i överensstämmelse med ovanstående krav.

SPECIFIKA KRAV FÖR MEDICINSK CIVILINGENJÖR
För certifiering är kravet att den sökande har avlagt civilingenjörsexamen vid svensk högskola/universitet eller likvärdig examen från svensk eller utländsk högskola/universitet.

KRAV PÅ KURSER INOM/UTÖVER GRUNDEXAMEN FÖR SAMTLIGA
Kurser inom/utöver grundexamen kategoriseras som typ I eller typ II:

I. Kurser i medicin, olika tekniska specialämnen och medicinsk teknik.
II. Kurser som behandlar ämnen som är av direkt betydelse för medicinteknisk verksamhet i sjukvården.

Kurserna ska vara högskole-/universitetskurser eller andra kurser på motsvarande nivå som t exMTF-kurser eller kurser från andra föreningar, kursinstitut eller företag.
Kursarrangör kan till kommittén sända beskrivning på viss kurs för att få en bedömning huruvida den aktuella utbildningen kan godkännas vid certifiering, samt för att få uppgift om den kurspoäng som kursen tilldelas av kommittén.
Se information om detta nedan.

KURSER AV TYP I OCH TYP II SKALL TOTALT OMFATTA MINST 30 KURSPOÄNG
Dessa kurspoäng beräknas enligt följande:

 • För högskole-/universitetskurser räknas högskolepoäng (hp) enligt ECTS-systemet, där poäng inhämtade   enligt det äldre systemet räknas upp med en faktor 1,5.
 • Utbildningar från övriga kursgivare bedöms av kommittén och tilldelas kurspoäng jämförbara med högskolepoäng (hp).

I Kurser i medicin, medicinsk teknik och olika tekniska specialämnen 
Kurserna medicin och medicinsk teknik ska ingå i grundexamen eller vara genomförda efter  avlagd grundexamen. Kurserna kan t ex vara de medicinska och medicintekniska kurser som ges vid högskolor eller andra kurser som kommittén godkänner (se ovan). Dessa kurser ska uppgå till minst 15 poäng. Vad gäller kurser i olika tekniska specialämnen med relevans för medicinteknisk verksamhet (t ex Datateknik, Elektronik, Strömningslära, Mätteknik) räknas endast kurser genomgångna efter avlagd grundexamen.

II Kurser som behandlar ämnen vilka är av betydelse för medicinteknisk verksamhet i sjukvården
Exempel på ämnen för sådana kurser är: Medicinteknisk säkerhet, Företagsekonomi, Ledarskap, Underhållsteknik, Inköpsjuridik, MTA-management, Kvalitetssäkring, Livscykelkostnad.
Dokumenterad erfarenhet av medicinteknisk verksamhet i ledande ställning inom sjukvården eller industri kan också bedömas helt eller delvis uppfylla minimikraven under denna punkt av kommittén.
Kurser av typ II skall uppgå till minst 6 kurspoäng.

Krav på kvalificerad yrkeserfarenhet
Krav ställs normalt på minst 3 års kvalificerat medicintekniskt arbete inom sjukvården. Arbetsuppgifterna ska ha utförts under handledning av kvalificerad medicintekniker som företrädesvis själv ska vara certifierad.
För person verksam inom medicinteknisk industri kan efter kommitténs bedömning en del av yrkeserfarenheten från denna tillgodoräknas den sökande, förutsatt att den medicintekniska verksamheten varit kliniskt inriktad. Dock ska alltid minst ett år av yrkeserfarenheten utgöras av medicintekniskt arbete med anställning inom sjukvård.
OBS! Tjänstgöringsintyget ska vara utfärdat av arbetsgivaren och innehålla datum för tjänstgöring och datum för utfärdande av tjänstgöringsintyget.

ANSÖKAN FRÅN KURSGIVARE  OM BEDÖMNING AV UTBILDNING/KURS

Kursarrangör kan till kommittén sända beskrivning på utbildning/kurs för att få en bedömning om den aktuella utbildningen/kursen kan godkännas vid certifiering, samt för att få uppgift om den kurspoäng som kursen tilldelas av kommittén.

 • Ansökan görs på särskild blankett.
 • Till ansökan skall en detaljerad kursplan med ingående områden och avsnitt specificerade med antal timmar bifogas.

OBS! Alla tider skall anges i ”klocktimmar”, ej lektionstimmar.
Ansökningsavgift 1 000 kr plus 500 kr per kurstillfälle betalas till Bankgiro 438-5852 med tydligt angivande vad inbetalningen avser.  Ansökan behandlas först efter det att avgiften är betald. Kommitténs beslut att godkänna en utbildning/kurs som certifieringsgrundande gäller normalt i två år med möjlighet till ett års förlängning (d v s maximalt tre år) under förutsättning att kursplanen inte ändras. Mindre ändringar i kursplanen kan bli godkända efter anmälan till kommittén.  I ansökningsavgiften ovan ingår maximalt två sådana bedömningar under den tid som kursen är godkänd av kommittén. Ansökningar behandlas två gånger per år (vår och höst) i samband med ordinarie sammanträden i kommittén.

Ordförande:
Jan Heidebrandt, Projektledare Compliance och Regulatoriska frågor, Swedish Medtech

Sekreterare:
Björn Wändel, Medicinteknisk ingenjör, Region Gävleborg

Ledamöter:
Hans Johansson, Verksamhetsutvecklare, Centrum för Medicinsk Teknik och Strålningsfysik, Region Västerbotten
Björn-Erik Erlandsson, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge
Caroline Hagström, Medicinteknisk Civilingenjör, Medicinsk Teknik, Region Örebro Län
Kjell Andersson, Medicinteknisk Civilingenjör, Medicinsk Teknik, Skaraborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen