Kallelse till MTF:s årsmöte 2022

Kallelse till MTF:s årsmöte 2022

Tid: Onsdag 5 oktober 2022, klockan 17:15-18:30
Plats: Stora salen, Kulturens Hus, Luleå

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Godkännande av föredragningslista.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Årsmötets utlysning.
 6. Anmälan av övriga frågor.
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Förslag om stadgeändringar
 12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022/2023
 13. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse. Se valberedningens förslag på MTF:s hemsida, alternativt kontakta kansliet (se nedan).
 14. Val av revisorer och valberedning, samt sammankallande för dessa.
 15. Serviceavgift för medlemskap.
 16. Inkomna motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2021/2022 och verksamhetsplan 2022/2023 kommer finnas på hemsidan inom kort.

Motioner till årsmötet sänds senast den 3 oktober till kansliet på mailadress: mtf@sls.se

Varmt välkommen!

Styrelsen för MTF