MTF pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård tilldelas Jessica Ylvén

MTF pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård tilldelas Jessica Ylvén

Jessica får priset med följande motivering:

Jessica har en gedigen kunskap kring de medicintekniska regelverken och hon har kontinuerligt och på ett pedagogiskt sätt delat med sig av sin erfarenhet. Detta har varit till gagn för hela den medicintekniska professionen.

Jessica har också genomfört en omfattande kartläggning inom Västra Götalandsregionen (VGR) där området riskhantering av system med IT-beroende MTP beskrivits med utgångspunkt från lagstiftning och övrigt medicintekniskt regelverk samt tillämpbara standarder och Västra Götalandsregionens organisation och styrande processer.

Under flera år var Jessica också engagerad i MTF:s kursråd och utvecklade många nya utbildningar för medicintekniska ingenjörer verksamma på landets sjukhus. Hon har också varit gruppledare för LfMT:s säkerhetsnätverk under perioden 2014-2018 samt engagerad styrelsemedlem i Reidar under ca 12 år.

Jessica har genom sin djupa kunskap och pedagogiska kompetens höjt kunskapsnivån inom bl.a. medicintekniska regelverk och därmed bidragit till att öka patientsäkerheten. Hennes stora engagemang inspirerar andra att engagera sig inom dessa viktiga områden.