Om MTF

MTF – Svensk Medicinteknisk Förening är en ideell förening för alla som är verksamma inom områdena medicinteknik, medicinsk fysik samt inom vård, forskning och industri.

MTF är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.
Syftet med föreningen är att främja yrkesområdets status och vetenskapliga utveckling, samtidigt som vi vill bidra till bättre förutsättningar för forskningen och en hög nivå på den medicintekniska verksamheten inom hälso- och sjukvården samt industrin.
Våra mål förverkligar vi genom erfarenhetsutbyte, fortbildningsverksamhet och aktuell debatt med fokus på frågor som t.ex. säkerhet för patienter och personal, vi är även en remissinstans inom området.
MTF representerar Sverige i IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering, det samlade organet för medicinteknisk personal samt i EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science.
Våra medlemmar arbetar med sjukvårdens alltmer avancerade teknik där maximal säkerhet och trygghet för patienterna är målet.
Vi är en viktig grupp med växande betydelse. Vi syns och hörs bäst i aktiv medverkan! Tillsammans kan vi skapa en optimal medicinteknisk miljö!

MTF har för närvarande 790 medlemmar (november 2018).

Vision

Svensk Medicinteknisk Förening är den naturliga mötesplatsen och en stark röst för medicinteknik i samhället.

Stadgar

Stadgar MTF 2018

 Våra strategier för verksamhetsåret 2018-2019 är:

 • Skapa naturliga mötesplatser för vård, akademi och industri inom medicinteknik.
 • Stärka den medicintekniska kompetensen hos vårdens aktörer.
 • Öka medborgarnas och deras företrädares medvetenhet om medicinteknikens betydelse och möjligheter.
 • Öka professionens legitimitet genom att säkerställa dess kompetens inom medicinteknik.
 • Vidareutveckla samarbetet mellan vårdens, industrins och akademins aktörer.
 • Utveckla verksamheten så att föreningen lockar alla yrkesgrupper som berörs av medicinteknik.
 • Stärka vår roll i frågor rörande medicinteknisk patientsäkerhet.
 • Främja utvecklingen inom medicinteknik.
 • Främja forskning från grundnivå till nyttiggörande.
 • Påverka beslut i organisationer och myndigheter samt internationella organ.
 • Stödja nationellt och internationellt standardiseringsarbete.
 • Arbetet i föreningen kännetecknas av ett hållbart, jämställt och kostnadseffektivt arbetssätt.
 • Tydliggöra och höja mervärdet av certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer och andra verksamma inom området.
 • Verka för en nationellt harmoniserad grundutbildning för medicintekniska ingenjörer/civilingenjörer.

 

Våra aktiviteter för verksamhetsåret 2018-2019 är:

 • Genomföra minst en medicinteknisk konferens.
 • Att under året hantera alla remisser som berör medicinteknik.
 • Verkställa framtagandet av förslaget till en harmoniserad, nationell grundutbildning för medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
 • Underhålla samarbetet med andra som berör vårt verksamhetsområde för utveckling och positionering av området medicinteknik.
 • Öka antalet rekryteringsannonser på MTF hemsida.
 • Fortsätta arbeta med att ha en välutvecklad och underhållen webbplats.
 • Genomföra aktiviteter så att antalet ansökningar och nomineringar till fonder, stipendier respektive priser ökar.
 • Publicera och medverka i artiklar samt delta i event om medicinteknik.
 • Fortsätta arbeta med att ta fram e-learning material inom medicinteknisk säkerhet.
 • Marknadsföra och informera studenter om MTF. Informationen tas fram även på engelska.
 • Erbjuda kurser inom området medicinteknik.
 • Informera om nya regelverket för MTF:s certifiering samt uppdatera informationsbroschyr och marknadsföra certifieringen.
 • Genus- och mångfalds perspektiven ska beaktas i alla asktiviteter

Vår historia

1956 bildades föreningen i sin ursprungliga form, under namnet ”Svensk förening för Medicinsk Fysik och Teknik”. Medlemmarna hade medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Föreningen blev samma år Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Teknik och Fysik och är därmed en av de äldsta sektionerna inom sällskapet.
1966 utdelades Erna Ebelings pris för första gången. Priset utdelas årligen och avser att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.
1971 tillkom ”Avdelningen för Teknik i Sjukvård” som en underavdelning. Medlemmarna var läkare, ingenjörer och tekniker verksamma med medicinsk teknik inom sjukvården och industrin.
1981 beslutade de båda föreningarnas årsmöten att gå samman i en förening under det nuvarande namnet.
1982 började föreningen verka i denna nya form.
1989 instiftades MTF Rese- och Stipendiefond, öppen för alla medlemmar i MTF.
1994 utfärdades de första certifikaten för ”Certifierad Medicinsk Civilingenjör” respektive ”Certifierad Medicinsk Ingenjör” enligt föreningens regelverk för certifiering.
1999 öppnades föreningens hemsida på ”www.mtf.nu”.
2003 valde årsmötet den första kvinnliga ordföranden.
2018 Föreningen gör ett namnbyte från Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik till Svensk Medicinteknisk Förening

MTF i sjukvården

En stor del av föreningens medlemmar arbetar på medicintekniska enheter i landsting runt om i Sverige. Enheternas storlek varierar från 2-3 ingenjörer på ett mindre sjukhus till 50-100 ingenjörer på ett större.
Arbetsuppgifterna skiftar beroende på enheternas storlek. Fokuseringen ligger dock på tekniskt support av sjukvårdens medicintekniska utrustning och system. På de större sjukhusen blir ingenjörerna mer specialiserade inom ett visst område som t.ex. röntgen, dialys, fysiologi och anestesi. På de mindre blir ingenjören mer allround.
Generellt sett är den medicintekniska ingenjörens arbetsuppgifter:

Upphandling

I en upphandlingsprocess finns många tekniska faktorer att ta hänsyn till. Medicinteknikern har ofta en nyckelfunktion i den grupp som har till uppgift att specificera och utvärdera den nya utrustningen. Det kan handla om att titta på risker för patient och personal eller att utvärdera behovet av mediaförsörjning.

Leveranskontroll

All ny utrustning kontrolleras löpande med avseende på el, gas, strålning, handhavande m.m. Varje exemplar märks och registreras i en databas, där man sedan journalför alla tekniska händelser under utrustningens livslängd.

Service och underhåll

Här ligger tyngdpunkten av arbetet för de flesta ingenjörer. Mycket av den medicintekniska utrustningen har hög komplexitet och kräver specialistutbildning på fabrik, servicecenter och hos våra leverantörer.

Utbildning

Kraven på att vårdpersonalen ska kunna handa den alltmer avancerade utrustningen ökar. Den medicintekniska ingenjören får ofta rollen som utbildare eftersom han också har kunskaper om teknikens möjligheter och begränsningar. Att delta i kvalitetssäkring och som teknikstöd för vårdpersonalen blir allt viktigare.

Forskning och utveckling

Den forskning och utveckling som finns ute i sjukvården är ofta praktiskt betingad och initierad av ett lokalt behov. Det kan handla om att stötta ett projekt eller avhandlingsarbete på en klinik. Det kan också vara att ta fram en förbättring på en redan befintlig utrustning.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

MTF lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att MTF lagrar och behandlar dessa. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande MTF:s behandling av personuppgifter finns i vår framtagna Integritetsriktlinje MTF.

Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från MTF. Har du frågor kontakta MTF:s Kansli på:  mtf@karolinska.sll.se