Ordförande

Certifierad medicinsk civilingenjör
Caroline Hagström

Universitetssjukhuset Örebro
Medicinsk Teknik
70185 Örebro

019-6026902 mobil 073-6870199

caroline.hagstrom@orebroll.se
Presentation:
Caroline arbetar som säkerhetschef på Medicinsk Teknik. Arbetet kring säkerhetsfrågor handlar om att göra vårdmiljön med medicintekniska produkter säker för patienter, personal och besökare genom att arbeta med bland annat risk- och avvikelsehantering, regulatoriska frågor samt utbildning. Caroline arbetar också i nationellt/internationellt standardiseringsarbete.

Chair

Certified Clinical Mse (?) Engineer

Caroline Hagström

Biomedical Engineering
Örebro University Hospital
SE-70185 Örebro, Sweden

+46-19-6026902 mobil +46-73-6870199

caroline.hagstrom@orebroll.se
Presentation:

Caroline works as a security manager at Biomedical Engineering. Work on security is about making health care environment with medical devices safe for patients, staff and visitors by working with for instance risk and deviation management, regulatory affairs and education. Caroline is also working in national / international standardisation committees.

 

carolinpresentation