Remisser

Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av föreningens verksamhet eftersom remisser ofta ger en tidig bild av kommande lagar, regler och anvisningar som kan komma att påverka medicinteknisk verksamhet. En stor del av remissinflödet till MTF kommer via Svenska Läkaresällskapet (SLS), en viss del av dessa remisser berör frågor som MTF väljer att inte yttra sig över. Föreningen får även remisser från olika standardiseringsorganisationer, såsom SIS, CEN och ISO.

Här publicerar vi, från och med augusti 2018, löpande de remisser som inkommer och de svar MTF lämnar. I vissa fall är vi förhindrade att publicera hela underlaget, t.ex. förslag på standarder, eftersom dessa ägs av kommersiella aktörer.

Styrelsen vill uppmuntra de av våra medlemmar som har speciell kompetens rörande någon av remisserna att skriva ett förslag på remissvar signerat MTF. Styrelsen fattar sedan formellt beslut om svaret innan det skickas in. Den medlem som vill arbeta med en speciell remiss är välkommen att kontakta remissansvarig för att erhålla fullständigt underlag.  Remissansvarig hittar du vid ”Styrelse” under fliken ”Föreningen”.

Remisser
2020:
Önskar era synpunkter på nedan remiss senast 12/10 okt, då har MTF tid att sammanställa synpunkter innan vår svarstid går ut 26/10. Svar/synpunkter skickas till MTF Kansli mtf.karolinska@sll.se
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård-SOU2020-36
2019:
Remiss-Nationell handlingsplan ökad patientsakerhet i hälso-och sjukvården
Färdplan life sience_kommentarer från MTF

MTF Remissvar 190923 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet