Stipendier & fonder

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Prissumman är 30.000:-
MTF pris för goda medicintekniska bedrifter_2019

 

 

Bildades 2009 och stödjer, via stipendier samt anslag goda pedagogiska projekt avseende utbildning inom området medicinsk teknik. Projekten skall innebära en väsentlig förnyelse eller nyutveckling av kurser och läromedel. I första hand skall aktiviteter som normalt inte åligger eller utförs av lärosäten, sjukvårdsorganisationer eller liknande prioriteras.

Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt. Ansökan skall innefatta en meritförteckning för sökande samt en klart beskriven plan med tillhörande budget för projektet. Avser ansökan delfinansiering av ett projekt, skall även övriga finansiärer samt respektive beviljade belopp redovisas. Ansökan för innevarande år skall vara MTF Kansli tillhanda senast 31 maj.

Stadgarna 

Jacobsson Öbergs fond infobladl

Adress:
MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM
E-post: mtf@karolinska.sll.se

En resurs för ALLA medlemmar
Medlemmar i föreningen har möjlighet att söka bidrag för studieresor, resor till konferenser, forskningsresor och liknande.
Ansökan görs på blankett ansökan resebidrag som skickas till MTF Kansli.
Den bedöms sedan av MTF styrelse vilken beviljar, eventuellt med vissa villkor, eller avslår ansökan.

Fondens ändamål är:

  • Att kunna lämna resebidrag till personer som är medlemmar i Svensk Medicinteknisk Förening.
  • Att främja forskning och verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik för personer verksamma inom vård och akademi.

Ansökan_MTF Resebidrag

Adress:
MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM
E-post: mtf@karolinska.sll.se

Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.
Priset delades ut första gången 1966.

Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet.
Styrelsen för Svensk Medicinteknisk Förening föreslår pristagare.
Priset delas ut årligen på MT-dagarna.
Prisbeloppet är ca 31 000 kr.

Förslag till mottagare (CV samt motivering) av Erna Ebelings pris skall lämnas till  priskommittén som för närvarande består av:
Per Ask (peras@imt.liu.se) Ordförande
Nina sundström (Nina.Sundstrom@vll.se )
Ronnie Lundström (ronnie.lundstrom@umu.se)

Förslagen skall lämnas senast 15 september innevarande år.

Pristagare Erna Ebelingpriset
Historik om Erna Ebeling
Reglemente Ebelings fond